background background

Kielen

Schoulkommissioun 2023-2029

Eise Vertrieder am Gemengerot hat dem Schäfferot eng Propositioun zur Zesummesetzung vun der neier Schoulkommissioun fir déi nächst 6 Joer geschéckt. D’positiv Äntwert vum Schäfferot ass och schon ukomm!